Betingelser

Forretningsbetingelser

Gældende pr. 1. oktober 2019

1. Gyldighedsområde og omfang
Betingelserne omfatter samtlige e:fekt produkter og ydelser, som herefter vil blive betegnet som “Produktet”. Enhver aftager af e:fekts produkter betegnes herefter som “Kunden”.

Enhver ydelse, som leveres af e:fekt til Kunden, udføres under de nedenfor anførte forretningsbetingelser. Kunden accepterer, at forretningsbetingelserne skal være en del af aftalen og skal gøres bekendt med dette inden indgåelse af aftale.

Ved eksterne leverandører til e:fekt gælder denne leverandørs betingelser. e:fekt gør altid opmærksom på eksterne leverandører i tilbudsmaterialet, hvis deres betingelser er gældende. Bed altid om at få disse betingelser udleveret før accept af tilbud.

Betingelserne kan kun fraviges ved udtrykkelig skriftlig aftale herom mellem Kunde og e:fekt.
En eventuel tvist vedrørende betingelserne, herunder fortolkning eller vilkårenes opfyldelse og håndhævelse kan alene indbringes for danske domstole i overensstemmelse med danske værnetingsregler.

2. Domænenavne og hosting
2.A. e:fekt udbyder ikke domænenavne, men fungerer udelukkende som formidler af Kundens køb. Kunden er derfor underlagt de vilkår og betingelser, som fastsættes af udbyderen af domænenavne.

2.B. e:fekt udbyder ikke web- eller mail-hosting eller serverplads, men fungerer udelukkende som formidler af Kundens køb. Kunden er derfor underlagt de vilkår og betingelser, som fastsættes af udbyderen af web- og mail-hosting og serverplads.

3. Klippekortet
Klippekortet betales før påbegyndt opgave. Klippekortet udstedes til den enkelte Kunde og kan derfor ikke overdrages eller sælges til andre.
Klippekortet gælder et år efter køb. Ubrugte klip refunderes ikke.
Klippekort afregnes for hver påbegyndte 1/4 time (15 minutter).

4. Tilbud
Et hvert afgivet tilbud er gældende 28 dage fra modtagelse, med mindre andet er anført.

Ønsker om forandring, tilføjelser og funktioner, der ikke er aftalt i specifikationerne for Produktet, vil blive anset som Ændringsønsker og er ikke omfattet af tilbuddet og vil derfor blive afregnet til aktuel timepris. Se nærmer herom i 7. Betaling

5. Opsigelse af abonnement og anden ophør
Serviceaftaler er altid forudbetalt og løber 12 måneder. Serviceaftaler fornyes automatisk med mindre opsigelse indgives senest 2 måneder før igangværende aftaleperiodes ophør. Ved opsigelse af aftalen fra Kundens side, refunderes overskydende abonnement ikke. Aftalen kan opsiges med én måneds varsel fra e:fekts side, hvorefter eventuelt overskydende abonnement tilbagebetales senest én måned efter opsigelse. Enkelte serviceaftaler løber i 1 måned, når der er givet udtrykkelig skriftligt tilsagn om dette. Alle aftaler kan opsiges med øjeblikkelig virkning, såfremt der forefindes brud på betalingsbetingelserne, se nærmere herom under punkt 7. Betaling

6. Levering
Produktet leveres til Kunden på aftalt sted og tidspunkt efter de aftalte specifikationer dog med forbehold for forsinkelser, der skyldes handlinger eller undladelser foretaget af Kunden, nedbrud i og/eller svigtende adgang til IT-systemer eller ødelæggelse/beskadigelser af data i disse systemer, der kan henføres til nedennævnte begivenheder, uanset at det er e:fekt, der står for driften af systemerne.

– Svigt i strømforsyning eller telekommunikation hos e:fekt.
– Lovindgreb.
– Terror eller hærværk (herunder computervirus og -hacking), uroligheder, oprør, sabotage, krig eller naturkatastrofer.
– Strejke, lockout, boykot eller blokade, uanset konfliktens årsag.
– Andre forhold og omstændigheder, som er uden for e:fekt’s kontrol.

7. Betaling
Alle priser er ekskl. moms med mindre andet er oplyst.

Fakturering foregår via e-mail eller brev.

Priser i fremmed valuta er baseret på den på tilbuds- eller ordrebekræftelsesdato gældende valuta i danske kroner. e:fekt forbeholder sig retten til at foretage justering af prisen før betaling, såfremt ændringer i valutakursen finder sted.

e:fekt vil altid fakturere den først påbegyndte time, som en hel time hver måned, hvis den samlede arbejdstid inden for en kalendermåned ikke overstiger 1 time.

e:fekt er berettiget til at kræve ekstrabetaling for ethvert forhold, der måtte følge af dispositioner foretaget af Kunden, det være rettelser indsendt efter korrekturrunder, mangelfulde informationer vedrørende arbejdets karakter, og overarbejde som følge af et hvert Ændringsønske. som ikke er omfattet af det oprindelige tilbud og aftale. e:fekt har pligt til at oplyse Kunden om eventuelle justeringer af prisen.

Betaling sker på den dato, der er anført den relevante faktura, tilbud eller ordrebekræftelse som sidste rettidige betalingsdato.

Såfremt betaling ikke er modtaget af e:fekt rettidigt, påregnes 5 % rente pr. påbegyndt måned, samt administrationsgebyr på DKK 100,00 ved udsendt påmindelse (maksimalt 3 rykkere).

e:fekt forbeholder sig retten til at kræve bankgaranti til sikkerhed for betaling eller delvis forudbetaling.

e:fekt forbeholder sig ligeledes retten til at overgive udestående kreditforhold til tredjemand inkasso.

8. Rettigheder
Ved køb af et produkt, der er udviklet specifikt til Kunden og ikke foranlediger periodiske betalinger i form af leje eller lignende, overføres brugsret af produktet til Kunden. De immaterielle rettigheder forbliver e:fekts, med mindre andet foreligger i en skriftlig aftale, som forbeholder sig retten til at bruge og/eller sælge hele eller dele af produktet. Endvidere forbeholder e:fekt sig retten til at videreudvikle produktet til videresalg.

Færdigudviklede moduler, der benyttes af e:fekt i produktion og udvikling af andre produkter er behæftet med behørig ophavsret og tilhører udvikleren af disse moduler.

Skriftligt og grafisk indhold leveret af e:fekt, herunder, men ikke begrænset til, tekst, fotografier, illustrationer, design, slogan og logo, er e:fekts ejendom med mindre andet foreligger i en skriftlig aftale.

9. Produktfunktioner
Ved udvikling af Produkter til brug på internettet, så som hjemmesider og mobilsider, garanterer e:fekt, at de virker i den seneste udgivet version af de mest almindelige browser ved Produktets udgivelsesdag, med mindre andet er aftalt.
De mest almindelige browsere omfatter: Microsoft Edge, Google Chrome og Apple Safari.

10. Ansvarsbegrænsning
Kundens afbenyttelse af samtlige e:fekts Produkter sker i enhver henseende på Kundens eget ansvar og risiko. e:fekt påtager sig intet ansvar for indhold, rigtighed, lovlighed eller lødighed af samme, eller enhver form for information, der sendes eller modtages over internettet.

e:fekt fraskriver sig ansvaret for enhver form for skade eller tab, som Kunden måtte lide i forbindelse med Kundens brug af Produktet, herunder inkluderet manglende mulighed for brug af Produktet eller e:fekts ydelser i det hele taget, uanset den nærmere grund herfor, medmindre e:fekt har handlet forsætligt til skade for Kunden eller groft uagtsomt.

e:fekt fraskriver sig ansvaret for både direkte og indirekte tab, herunder inkluderet driftstab, tab af data, og følgeskader af førnævnte tab.

e:fekt er ikke ansvarlig for tab af data på kundes server. Det påhviler Kunden at foretage backup af deres data, med mindre andet er aftalt skriftligt.

e:fekt har intet ansvar for fejl eller mangler, som Kunden ikke har rettet i korrektur. e:fekt fraskriver sig ansvar for force majeure forhold.

11. Persondata
Kundeoplysninger som navn, adresse, e-mailadresse, telefonnummer, m.v. registreres i e:fekts kunderegister. Behandling af og omgang med disse oplysninger vil ske i overensstemmelse med gældende lov om behandling af personoplysninger.

Kunden er forpligtet til straks at meddele ændringer i ovennævnte indhentede kundeoplysninger, særligt med henblik på adresse og e-mailadresse. Manglende meddelelse af ændringer vil blive anset som misligholdelse af den eksisterende aftale.

e:fekt fraskriver sig ethvert ansvar for Kundens afbenyttelse af e:fekts Produkter i forbindelse med behandling eller formidling af data, der er omfattet af Lov om behandling af personoplysninger.

e:fekt forbeholder sig retten til at videregive kundeoplysninger til den relevante offentlige myndighed i tilfælde af strafbare forhold eller aktiviteter, der finder sted ved brug af Produktet.

Kontakt mig

Adresse

Rolf Krakesvej 18
3600 Frederikssund

Kontakt

5192 4330
jesper@efekt.dk

Træffes bedst

Mandag – fredag
9 – 15

Send en besked

10 + 1 =