logo-brev

Markedsføring - Konceptudvikling - Branding

Vi udvikler koncepter

Det gør vi

Om e:fekt

Vi er et anderledes udviklings & markedsførings bureau, der involverer os dybt i vores kunders forretninger og ideer.

Markedsføring

Vi arbejder hele vejen rundt om kundens behov. Og holder os ikke kun til et medie eller en platform.

Konceptudvikling

Vi arbejder med udvikling af koncepter fra ide til færdig udviklede produkter med både kreativitet og profitabilitet.

Brand & Identitet

vi kan hjælpe uanset om der skal skabes et nyt brand eller identitet eller det eksisterende skal styrkes.

Forretnings udvikling

Udvikling af forretninger eller forretningsområder kræver ind stor indsat og overblik.

 Kreativitet, fordybelse og forståelse skaber succes!

Jesper indehaver af e:fekt

Vores Team

Vi tror på sammensætning af et team skal afspejle opgavens karakter, så man får alle talenter, kreativitet og ideer på bordet.

Generelt samarbejder e:fekt med mange forskellige talenter, som hver især er specialister på deres områder. På den måde sammensætter vi et unikt team, som er bedst egent til at løse opgaven

Send os en besked

Det vi kan

Vi er altid klar til, at ryste lidt guldkorn ud af ærmet.

Konsulent

Vi levere konsulentydelser inden for design, markedsføring og produktudvikling.

Hjemmesider

Vi tilbyder både hjemmesider vi laver i huset eller at være tovholder over for andre leverandører.

Kampagner

Vi tilrettelægger og gennemfører kampagner der passer til produktet med størst mulig effekt.

Markedsføring

Vi udformer markedsførings strategier, der giver resultater på både den korte og lange bane.

Produktudvikling

Uanset om det er et fysisk produkt, en service eller forretning, så levere vi et kreative islæt til udviklingen.

Grafisk design

Teaterplakat, menukort, visitkort, brochure eller hjemmeside – tryk, film, foto eller digitalt. Alt i grafisk design.

 

Kunder siger

Udtalelser modtaget fra vores tilfredse kunder!

  • Tina Rasmussen - Butik Charlotte

    Intet mindre end en fantastisk oplevelse at være kunde hos Jesper.

    Tina Rasmussen - Butik Charlotte
  • Tina Rasmussen - Butik Charlotte

    Intet mindre end en fantastisk oplevelse at være kunde hos Jesper.

    Tina Rasmussen - Butik Charlotte
Nabiha
Ganløse Kro
Pittbuhl
Duckert & Co
Rejser til
mekoprint
Jonstrup gl. Købmandsgård
Sarah Hesselbo
Madgalleriet
Nordic Beauty

Betingelser

Forretningsbetingelser, gældende pr. 1. juni 2016

1 Gyldighedsområde og omfang  

Betingelserne omfatter samtlige e:fekt produkter og ydelser, som herefter vil blive betegnet som “Produktet”. Enhver aftager af e:fekt’s produkter betegnes herefter som “Kunden”.

Enhver ydelse, som leveres af e:fekt til Kunden, udføres under de nedenfor anførte forretningsbetingelser. Kunden accepterer at forretningsbetingelserne skal være en del af aftalen og skal gøres bekendt med dette inde indgåelse af aftale.

Ved eksterne leverandører til e:fekt gælder denne leverandørs betingelser. e:fekt gør altid opmærksom på eksterne leverandører i tilbudsmaterialet. Bed altid om at få disse betingelser udleveret før accept af tilbud.

Betingelserne kan kun fraviges ved udtrykkelig skriftelig aftale herom mellem Kunde og e:fekt.

En eventuel tvist vedrørende betingelserne, herunder fortolkning eller vilkårenes opfyldelse og håndhævelse kan alene indbringes for danske domstole i overensstemmelse med danske værnetingsregler.

 

2. Domænenavne og webhosting

2.A. e:fekt udbyder ikke domænenavne, men fungere udelukkende som formidler af Kundens køb. Kunden er derfor underlagt de vilkår og betingelser som fastsættes af udbyderen af domænenavne.

2.B. e:fekt udbyder ikke web-hosting eller serverplads, men fungere udelukkende som formidler af Kundens køb. Kunden er derfor underlagt de vilkår og betingelser som fastsættes af udbyderen af web-hosting og serverplads.

 

3. Tilbud

Et hvert afgivet tilbud er gældende 28 dage fra modtagelse, med mindre andet er anført.

Ønsker om forandring, tilføjelser og funktioner der ikke er aftalt i specifikationerne for Produktet vil blive anset som Ændringsønsker og er ikke omfattet af tilbuddet og vil derfor blive afregnet til aktuel timepris. Se nærmer herom i 6. Betaling

 

4. Opsigelse af abonnement og anden ophør

Serviceaftaler løber 12 måneder og fornyes automatisk med mindre opsigelse indgives senest én måned før igangværende aftaleperiodes ophør. Ved opsigelse af aftalen fra Kundens side, refunderes overskydende abonnement ikke. Aftalen kan opsiges med én måneds varsel fra e:fekts side, hvorefter eventuelt overskydende abonnement tilbagebetales senest én måned efter opsigelse.  Enkelt serviceaftaler løber i 1 måned når der er givet udtryklig skriftlig tilsagn om dette. Alle aftaler kan opsiges med øjeblikkelig virkning, såfremt der forefindes brud på betalingsbetingelserne, se nærmere herom under punkt 6. Betaling

 

5. Levering

Produktet leveres på Kundens server på aftalte tidspunkt efter de aftalte specifikationer, dog med forbehold for forsinkelser, der skyldes handlinger eller undladelser foretaget af Kunden, Nedbrud i og/eller svigtende adgang til IT-systemer eller ødelæggelse/beskadigelser af data i disse systemer, der kan henføres til nedennævnte begivenheder, uanset at det er e:fekt, der står for driften af systemerne.

– Svigt i strømforsyning eller telekommunikation hos e:fekt.

– Lovindgreb.

– Terror eller hærværk (herunder computervirus og -hacking), uroligheder, oprør, sabotage, krig eller naturkatastrofer.

– Strejke, lockout, boykot eller blokade, uanset konfliktens årsag.

– Andre forhold og omstændigheder, som er uden for e:fekt’s kontrol.

 

6. Betaling

Alle priser er ekskl. moms med mindre andet er oplyst.

Fakturering foregår via e-mail eller brev.

Priser i fremmed valuta er baseret på den på tilbuds- eller ordrebekræftelsesdato gældende valuta i danske kroner. e:fekt forbeholder sig retten til at foretage justering af prisen før betaling, såfremt ændringer i valutakursen finder sted.

e:fekt vil fakturere den først påbegyndte time, som en hel time hver måned.

e:fekt er berettiget til, at kræve ekstrabetaling for ethvert forhold, der måtte følge af dispositioner foretaget af Kunden, det være rettelser indsendt efter korrekturrunder, mangelfulde informationer vedrørende arbejdets karakter, og overarbejde som følge af et hvert Ændringsønske som ikke er omfattet af det oprindelige tilbud og aftale. e:fekt har pligt til at oplyse Kunden om eventuelle justeringer af prisen.

Betaling sker på den dato, der er anført den relevante faktura, tilbud eller ordrebekræftelse som sidste rettidige betalingsdato.

Såfremt betaling ikke er modtaget af e:fekt rettidigt, påregnes 1,5 % rente pr. påbegyndt måned, samt administrationsgebyr på DKK 250,00 ved udsendt påmindelse. e:fekt forbeholder sig retten til at kræve bankgaranti til sikkerhed for betaling. e:fekt forbeholder sig ligeledes retten til at overgive udestående kreditforhold til tredjemand inkasso.

 

7. Rettigheder

Ved køb af et produkt, der er udviklet specifikt til Kunden og ikke foranlediger periodiske betalinger i form af leje eller lignende, overføres brugsret af produktet til Kunden. De immaterielle rettigheder forbliver e.fekts, med mindre andet foreligger i en skriftlig aftale, som forbeholder sig retten til at bruge og/eller sælge hele eller dele af produktet. Endvidere forbeholder e:fekt sig retten til at videreudvikle produktet til videresalg.

Færdigudviklede moduler, der benyttes af e:fekt i produktion og udvikling af andre produkter er behæftet med behørig ophavsret og tilhører udvikleren af disse moduler.

Skriftligt og grafisk indhold leveret af e.fekt, herunder, men ikke begrænset til, tekst, fotografier, illustrationer, design, slogan og logo, er e:fekts ejendom med mindre andet foreligger i en skriftlig aftale.

 

8. Produktfunktioner

Ved udvikling af Produkter til brug på internettet, så som hjemmesider og mobilsider, garantere e:fekt at de virke i den seneste udgivet version af de mest almindelige browser ved Produktets udgivelsesdag, med mindre andet er aftalt.

De mest almindelige browser omfatter: Microsoft Internet Explorer, Google Chrome, Mozilla Firefox og Apple Safari.

 

9. Ansvarsbegrænsning

Kundens afbenyttelse af samtlige e:fekts Produkter sker i enhver henseende på Kundens eget ansvar og risiko. e:fekt påtager sig intet ansvar for indhold, rigtighed, lovlighed eller lødighed af samme, eller enhver form for information, der sendes eller modtages over internettet.

e:fekt fraskriver sig ansvaret for enhver form for skade eller tab som Kunden måtte lide i forbindelse med Kundens brug af Produktet, herunder inkluderet manglende mulighed for brug af Produktet eller e:fekts ydelser i det hele taget, uanset den nærmere grund herfor, medmindre e:fekt har handlet forsætligt til skade for Kunden eller groft uagtsomt.

e:fekt fraskriver sig ansvaret for både direkte og indirekte tab, herunder inkluderet driftstab, tab af data, og følgeskader af førnævnte tab.

e:fekt er ikke ansvarlig for tab af data på kundes server. Det påhviler Kunden at foretage backup af deres data med mindre andet er aftalt skrifteligt.

e:fekt har intet ansvar for fejl eller mangler som Kunden ikke har rettet i korrektur. e:fekt fraskriver sig ansvar for force majeure forhold.

 

10. Persondata

Kundeoplysninger som navn, adresse, e-mailadresse, telefonnummer, m.v. registreres i e:fekts kunderegister. Behandling af og omgang med disse oplysninger vil ske i overensstemmelse med gældende lov om behandling af personoplysninger.

Kunden er forpligtet til straks at meddele ændringer i ovennævnte indhentede kundeoplysninger, særligt med henblik på adresse og e-mailadresse. Manglende meddelelse af ændringer vil blive anset som misligholdelse af den eksisterende aftale.

e:fekt fraskriver sig ethvert ansvar for Kundens afbenyttelse af e:fekts Produkter i forbindelse med behandling eller formidling af data, der er omfattet af Lov om behandling af personoplysninger.

e:fekt forbeholder sig retten til at videregive kundeoplysninger til den relevante offentlige myndighed i tilfælde af strafbare forhold eller aktiviteter, der finder sted ved brug af Produktet.

Skab kontakt

Kontakt os!